Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Wieży Ciśnień wraz [...]

 

Nr sprawy:  DA.392-3-1/24                                                                Konin, dnia 23.01.2024r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn. „Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury”

Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47a działając na podstawie art.2 ust.1 ustawy   Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2023r. poz.1605 ze zm.) oraz  Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia  19 grudnia  2022 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, zaprasza do złożenia  oferty w terminie do 02.02.2024 r. godzina 10:00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

I. Tryb postępowania

1.Postępowanie prowadzone jest  w trybie „zapytania ofertowego” w formie otwartego zapytania na zasadach i w trybie określonych w w/w Regulaminie.

2.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wy       konawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszej  dokumentacji postępowania,  a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

3.Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami musi zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej dokumentacji postępowania bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn. „Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury ” w  zakresie:

1) Dokonania weryfikacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pod względem techniczno-budowlanym oraz zgodności z przepisami prawnymi, (po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji projektowej Wykonawca sporządzi dokument potwierdzający prawidłowość posiadanej dokumentacji bądź wskazujący na wady posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej). Weryfikacja dokumentacji projektowej winna zostać wykonana w okresie nie dłużej niż 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

W ramach  powyższej czynności Wykonawca zobowiązuje się  do:

 • działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz,
 • zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
 • kontaktowania się z Zespołem autorskim jednostki projektującej w przypadkach zaistnienia w toku weryfikacji kwestii wymagających uszczegółowienia lub dodatkowych wyjaśnień zasadności zastosowanych rozwiązań i materiałów itp. przez Projektanta o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

2) Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  pn. „Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury”, zwanym   w dalszej treści umowy „ZADANIEM”, zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa i  zasadami wiedzy technicznej.

 1. Przedmiot zamówienia jest opisany następującym kodem CPV : 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych nad którym będzie pełniona funkcja inspektora nadzoru określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do dokumentacji postępowania.
 2. Sposób realizacji zamówienia, prawa i obowiązki przy wykonywaniu zamówienia zawarte są w dokumentacji postępowania (projekt umowy załącznik nr 6).
 3. Zamówienie realizowane będzie, z uwzględnieniem środków finansowych zabezpieczonych na realizację przedmiotu zamówienia  w dwóch kolejnych latach  (w roku 2024 i 2025).  Harmonogram robót winien być przygotowany w taki sposób, aby uwzględniał możliwości płatnicze Zamawiającego.
 4. W ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego Wykonawca wypełni obowiązki wynikające z podpisanej Umowy oraz z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności czynności określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia  07.07.1994 r. - Prawo Budowlane.
 5. Lokalizacja obiektu – Konin, ul. Kolejowa 1a, 62-510 Konin.
 6. Nadzór inwestorski obejmuje m.in. usługę w branżach:
 • Budowlano-konstrukcyjna ,
 • architektoniczna,
 • wodociągowa,
 • sanitarna,
 • elektryczna,
 • teletechniczna,
 1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania przez czas wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, ważnego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy kopię opłaconego dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, zobowiązany jest do przedłożenia kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciągłości trwania ochrony ubezpieczeniowej.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Elementy zadania będące przedmiotem zamówienia są ze sobą wzajemnie powiązane i integralne. Podział zamówienia na części byłby nieracjonalny i nieefektywny – w zakresie lokalizacyjnym spowodowałby konieczność współpracy Wykonawcy robót z kilkoma zespołami nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski w niniejszym zadaniu ma za zadanie kompleksowo świadczyć usługę w celu oddania do użytkowania zgodnego z projektem i prawidłowo rozliczonego zadania inwestycyjnego. Wobec powyższego, Zamawiający ocenia takie działanie (podział zamówienia) jako nieekonomiczne i jednocześnie znacznie utrudniające realizację budowy. Niejednorodność  wymagań np. co do formy przedkładanych dokumentów, powielanie rad budowy itp.  mogłoby znacznie wpłynąć na płynność realizacji robót  i przeprowadzania odbiorów, co finalnie mogłoby doprowadzić do niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji, a co za tym idzie – braku możliwości terminowego rozliczenia zadań finansowanych.

 1. Zamawiający zaleca wizję lokalną. Wizja powinna się odbyć na koszt Wykonawcy.
 2. Ze względu na specyfikę czynności realizowanych w ramach zamówienia (czynności osobiste, wymagające uprawnień i realizowane w oparciu w wymogi Prawa budowlanego), Wykonawca lub podwykonawca nie ma obowiązku zatrudnienia osób wykonujących. na umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

III. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców

1.Podstawy wykluczenia

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 8 ust.2 pkt 1 Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia  19 grudnia  2022 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także zakazowi udzielenia zamówienia na podstawie art. 5k i 5l rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (wprowadzonego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.).

1.2.Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania na każdym etapie

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki te zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawcy:

2.1.1.w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie (2) usługi polegającej na pełnieniu  nadzoru inwestorskiego, obejmujące swoim zakresem wielobranżowy nadzór inwestorski nad budową lub przebudową obiektu o kubaturze nie mniejszej jak 2 150 m3, z czego co najmniej jedna (1) usługa świadczona była przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

2.1.2.dysponują osobami legitymującymi się kwalifikacjami  zawodowymi
i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj:

2.1.2.1.inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej – koordynatorem zespołu inspektorów nadzoru (co najmniej jedną osobą), posiadającym:
a)  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b) uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad pracami przy zabytkach, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z poźn.zm.), tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;

c) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją co najmniej dwóch usług, polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową obiektu o kubaturze nie mniejszej jak 2 150 m3, z czego co najmniej jedna (1) usługa świadczona była przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

2.1.2.2. inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży architektonicznej  (co najmniej jedną osobą), posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej;

2.1.2.3. inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (co najmniej jedną osobą), posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

2.1.2.4. inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej (co najmniej 1 osoba) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.1.2.5. inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej (co najmniej 1 osoba) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia dwóch funkcji inspektorów nadzoru, w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

W przypadku składania oferty wspólnej, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z nich, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do dokumentacji postępowania).

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 1. Podjęcie obowiązków przez Wykonawcę nastąpi z chwilą zawarcia niniejszej Umowy i trwać będzie do czasu przekazania inwestycji do użytkowania, przy czym przewidywany zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) planowany jest na dzień 11.2025 r.
 2. W sytuacji niedotrzymania przez wykonawcę robót budowlanych terminu wskazanego w ust. 1 niniejsza Umowa ulegnie automatycznie przedłużeniu do dnia oddania inwestycji do użytkowania, Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za czas przedłużenia realizacji Umowy.
 3. Odpowiedzialność Wykonawcy upływa wraz z wygaśnięciem okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót.

V. Kryterium wyboru oferty

 1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium: Cena ofertowa (C) - waga 100%
 2. Sposób oceny oferty.
  • Kryterium Cena ofertowa (C) – oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:

C = CMIN /CBAD x 100 pkt x 100%

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium Cena ofertowa

CMIN – oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert

CBAD – oznacza cenę ocenianej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.1.1. Maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach kryterium Cena ofertowa - 100,00 pkt.

2.1.2. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.

 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający postępuje pomocniczo zgodnie z   248 i 251 ustawy Pzp.

 

Część VI. Warunki i zmiany umowy o wykonanie zamówienia

 1. Warunki umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte są wZałączniku nr 6 do dokumentacji postępowania (projekt umowy).
 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy. Zakres, rodzaj zmian i warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 11 projektu umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do dokumentacji postępowania

 

 VII. Sposób obliczania ceny

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą pełen zakres zamówienia, określony w dokumentacji postępowania.
  • Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  • Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i wpisana do Formularza oferty.
  • Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, azatem powinien on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
  • W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokona ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń wwalutach obcych.
 3. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
 4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania uZamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
  • W ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek:
   • poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
   • wskazać nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
   • wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
   • wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

 

 

 VIII. Miejsce i termin składania ofert

1.Oferty należy składać na adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A  (pokój nr 22 ) nie później niż do dnia 02.02.2024 r. godzina 10:00   Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.

 

IX. Opakowanie i oznakowanie ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert:

w formie pisemnej (tradycyjnej) w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z oznaczeniem wykonawcy, opisanej:  Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47A

Oferta na:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.  „Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury”

Nie otwierać przed 02.02.2024r. godzina 10:00    

Oferty składane w formie pisemnej (tradycyjnej)  należy składać  w pokoju nr 22  Centrum Kultury i Sztuki  Konin ul. Okólna 47A .             

Oferty składane  za pośrednictwem poczty elektronicznej, z uwzględnieniem zasady nienaruszalności ofert do terminu ich otwarcia (np. poprzez zalecenie wykonawcom szyfrowania takich ofert). Adres e-mail, na który oferty należy przesyłać   m.wojciechowska@ckis.konin.pl

 

X. Termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.02.2024 r. godzina 10:15 w pokoju nr 22 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A
 2. Otwarcie ofert jest jawne.
 3. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę zastrzeże w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane.
 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zastrzeżone wbrew ww. przepisowi (np. ceny czy dane podmiotu dostępne w CEiDG lub KRS) podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych, mimo ich zastrzeżenia przez Wykonawcę.
 5. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścić ją wewnątrz kopert zawierającej ofertę.

 

XI. Wybór oferty najkorzystniejszej

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy i uzasadnienie jej wyboru.

XII. Wymagane dokumenty składające się na ofertę:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
 2. Załącznik nr 2 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz oświadczeniem - (wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku ofert wspólnych);
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu - (wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je udostępniającego/ych i ofert wspólnych); 
 6. Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia….),
 7. Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych usług ….)
  Wykonawca przedkłada wymienione  wykazy zawarte w pkt. f i g   na podstawie wzorów przekazanych  przez Zamawiającego,

 8. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

 

XIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Małgorzata Wojciechowska - tel. (63) 243 63 50,  e-mail   m.wojciechowska@ckis.konin.pl,

XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego (zaleca się korzystanie w kontakcie z Zamawiającym z komunikacji elektronicznej).

1) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – poczta elektroniczna,

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.Dz. U. 2023.1640), 

3) za pośrednictwem posłańca, lub

4) osobiście.

 1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

 

XV. INNE POSTANOWIENIA

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

 1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach gdy:
 3. a) nie złożono żadnego oferty;
 4. b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
 5. c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 6. d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 7. e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 8. f) z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających w ocenie Zamawiającego kontynuowanie postępowania i zawarcie umowy.

4.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

 

 XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana wykonawcom w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części SWZ – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, reprezentowane przez Dyrektora Justynę Kałużyńską - Markocką tel. /63/ 243 63 50, faks /63/ 243 63 51, e-mail: ckis@ckis.konin.pl.

1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt:  iod@ckis.konin.pl.

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury” o numerze 392-3-1/24                prowadzonym w trybie rozeznania rynku,

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Zarządzenia Nr 26/2022  Dyrektora CKiS z dnia 19.12.2022r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ,

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną ( B-5) przyjętą w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach określonych Zarządzeniem Nr 26/2022  Dyrektora CKiS z dnia 12.12.2022r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

1.8. posiada Pani/Pan:

1.8.1 na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

1.8.2 na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*,

1.8.3 na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

1.9. nie przysługuje Pani/Panu:

1.8.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,

1.8.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

1.8.3 na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

___________________________________________________________________________________________________________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

 1. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 4. W toku postępowania udostępnia się wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.

Załączniki:

Załącznik nr 1   - Formularz oferty

Załącznik nr 2   - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz oświadczeniem

Załącznik nr 3   - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4   - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5   - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu

Załącznik nr 6   - Projekt umowy.

Załącznik nr 7   - Wykaz wykonanych usług ……..)

Załącznik nr 8   - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia….),

Załącznik nr 9   - Dokumentacja projektowa

 

Oczekujemy złożenia  Państwa oferty.

 

Załączniki:

Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Krystian Łuczak
Data publikacji: 2024-01-24 12:27:06
Ostatnia zmiana: Krystian Łuczak
Data ostatniej zmiany: 2024-01-24 12:28:49 (historia zmian)