Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

 

 

Nr sprawy: DT.392-3-3/23                                                                                       Konin, dnia 21.11.2023 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47a działając na podstawie art.2 ust.1 ustawy   Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2023r. poz.1605 ze zm.) oraz  Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia  19 grudnia  2022 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, zaprasza do złożenia  oferty w terminie do 28.11.2023r. godzina 10:00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia

 

I. Tryb postępowania

1.Postępowanie prowadzone jest  w trybie „zapytania ofertowego”  na zasadach i w trybie określonych w w/w Regulaminie

2.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

3.Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami musi zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszego zaproszenia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

      (12 miesięcy) dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w planowanej ilości 168  kWh.

1.1   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru energii elektrycznej dla przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania.

1.2   W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest  do  sprzedaży energii elektrycznej oraz umożliwienia sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii elektrycznej, wymienionych w  załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania obiektów Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

1.3    Dostawa energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zwanej dalej OSD, z którym Zamawiający/Płatnik ma podpisaną Umowę o świadczenie usług dystrybucji.

1.4    Wykonawca jest zobowiązany posiadać obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w dokumentacji postępowania ( załącznik nr 1) dla okresu dostaw 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.

1.5    Dostawa energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i aktami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz przepisami: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz z zasadami określonymi w koncesjach lub postanowieniach Umowy.

1.6    Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną polisę OC związaną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy upłynie okres ważności polisy OC, Wykonawca w terminie 14 dni od upływu ważności dotychczasowej polisy OC, przedłoży oświadczenie o posiadaniu polisy OC, potwierdzającej ubezpieczenie na dalszy okres obowiązywania Umowy. Postanowienie określone w zdaniu drugim stosuje się przez cały okres obowiązywania Umowy.

1.7     Opis sposobu rozliczenia oraz warunki płatności za pobraną energię elektryczną dla poszczególnych  punktów poboru energii elektrycznej wskazanych   w dokumentacji postępowania ( załącznik nr 1) zawarte są w   7  i § 8 Istotnych postanowieniach umownych ( IPU ) stanowiących  (załącznik nr 5)  do dokumentacji postępowania.

1.8     Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia – określają Istotne postanowienia umowy

        (IPU) stanowiące załącznik nr 5 do dokumentacji postępowania. 

 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

 IV. Kryterium wyboru oferty

 1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium: Cena  - waga 100%
 2. Opis sposobu oceny oferty według przyjętego kryterium. Zamawiający do oceny kryterium pobierze dane z oferty Wykonawcy - Załącznik nr 3.
 3. Punkty za kryterium przyznawane będą wg poniższej zasady :

3.1.1 Cena ofertowa (C) – oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
C= CMIN/CBAD x 100 pkt x 100%
gdzie:
C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „Cena”
CMIN – oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert

3.1.2 CBAD – oznacza cenę ocenianej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.1.3 100,00 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach kryterium „Cena”.

3.2. Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ww. kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

3.3 Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenia zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania.

1.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 8 Zarządzenia Nr 26/2022  Dyrektora CKiS z dnia 19.12.2022 r. w sprawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także zakazowi udzielenia zamówienia na podstawie art. 5k i 5l rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (wprowadzonego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.).

1.2. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, warunek ten zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada ww. koncesję i zrealizuje dostawy, do których realizacji koncesja ta jest wymagana.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy zawarte w dokumentacji postępowania ( Załącznik nr 4 )

VI. Sposób obliczania ceny

1.    Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę brutto, obejmującą pełen zakres zamówienia, określony w dokumentach zamówienia. Cenę należy wyliczyć, wypełniając Formularz cenowy (Załącznik nr 3, 3a i 3b do Zaproszenia….) .

1.1  Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

1.2.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem powinien on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

1.3.  Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i wpisana w oznaczonym miejscu Formularza cenowego.

1.4.  W przypadku, gdy Wykonawca dokona nieprawidłowego zaokrąglenia ceny, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

3.   W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania uZamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

3.1.   W ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek:

3.1.1. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

3.1.2. wskazać nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

3.1.3. wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

3.1.4  wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.   Wykonawca może przesłać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na  adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A  (pokój nr 22) nie później niż do dnia 28.11.2023r. godzina 10:00.

Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

 

VII . Opakowanie i oznakowanie ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert:

w formie pisemnej (tradycyjnej) w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z oznaczeniem wykonawcy, opisanej:   Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A

Oferta na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Nie otwierać przed  28.11.2023r. 

Oferty składane w formie pisemnej (tradycyjnej)  należy składać  w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A (pokój nr 22) stosując się do uwagi określającej sposób składania.

Oferty składane  za pośrednictwem poczty elektronicznej, z uwzględnieniem zasady nienaruszalności ofert do terminu ich otwarcia (np. poprzez zalecenie wykonawcom szyfrowania takich ofert). Adres e-mail, na który oferty należy przesyłać   m.wojciechowska@ckis.konin.pl

 

VIII Termin otwarcia ofert .

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.11.2023 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 22 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A
 2. Otwarcie ofert jest jawne.
 3. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę zastrzeże w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane.
 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) rozumie się informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. Informacje zastrzeżone wbrew ww. przepisowi (np. ceny czy dane podmiotu dostępne w CEiDG lub KRS) podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych, mimo ich zastrzeżenia przez Wykonawcę.
 5. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścić ją wewnątrz kopert zawierającej ofertę.

 IX. Wybór oferty najkorzystniejszej

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy i uzasadnienie jej wyboru.

 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

W sprawach proceduralnych - Małgorzata Wojciechowska - tel. (63) 243 63 50,  e-mail   m.wojciechowska@ckis.konin.pl,

W sprawach merytorycznych – Bartłomiej Lewandowski – tel. 63 242 38 49, e-mail   tel. b.lewandowski@ckis.konin.pl

 XI. Pozostałe w postępowaniu wymagania:

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

XII. Wymagane dokumenty składające się na ofertę:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Formularz cenowy – (załącznik nr 3, 3a, 3b)
 3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

– załącznik  nr 4)

 1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

    1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego. W postępowaniu zaleca się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

1) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – poczta elektroniczna,

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2023.1640 ),

3) za pośrednictwem posłańca, lub

4) osobiście.

 1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

 

XIV. INNE POSTANOWIENIA

 1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach gdy:

a) nie złożono żadnego oferty;

b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

 

XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana wykonawcom w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części SWZ – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:

1.1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, reprezentowane przez Dyrektora Justynę Kałużyńską - Markocką tel. /63/ 243 63 50, faks /63/ 243 63 51, e-mail: ckis@ckis.konin.pl.

1.2.  inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt:  iod@ckis.konin.pl.

1.3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie o numerze 392-3-3/23  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

1.4.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Zarządzenia Nr 26/2022  Dyrektora CKiS z dnia 19.12.2022r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ,

1.5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną ( B-5) przyjętą w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

1.6.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach określonych Zarządzeniem Nr 26/2022  Dyrektora CKiS z dnia 19.12.2022r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

1.7.   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

1.8.   posiada Pani/Pan:

1.8.1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

1.8.2.  na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*,

1.8.3.  na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

1.8.4  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

1.9.  nie przysługuje Pani/Panu:

1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,

1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

1.9.3.  na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_______________________________________________________________________________________________________________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

 1. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 4. W toku postępowania udostępnia się wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.

 

Oczekujemy złożenia  Państwa oferty.

 

Załączniki:

Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Dominik Woltman
Data publikacji: 2023-11-22 08:38:59
Ostatnia zmiana: Krystian Łuczak
Data ostatniej zmiany: 2023-11-22 09:36:19 (historia zmian)