Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Nr sprawy: DT.392-3-2/23

Konin, dnia 06.11.2023 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47a działając na podstawie art.2 ust.1 ustawy   Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2023 r. poz.1605 ze zm.) oraz  Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia  19 grudnia  2022 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, zaprasza do złożenia  oferty w terminie do 14.11.2023 r. godzina 10:00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia

I.Tryb postępowania

1.Postępowanie prowadzone jest  w trybie „zapytania ofertowego”  na zasadach i w trybie określonych w w/w Regulaminie

2.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

3.Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami musi zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszego zaproszenia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

      (12 miesięcy) dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w planowanej ilości 168  kWh.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru energii elektrycznej dla przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania.
 • W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest  do  sprzedaży energii elektrycznej oraz umożliwienia sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii elektrycznej, wymienionych w  załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania.
 • Dostawa energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zwanej dalej OSD, z którym Zamawiający/Płatnik ma podpisaną Umowę o świadczenie usług dystrybucji.
 • Wykonawca jest zobowiązany posiadać obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w dokumentacji postępowania (załącznik nr 1) dla okresu dostaw 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.
 • Dostawa energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i aktami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz przepisami: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz z zasadami określonymi w koncesjach lub postanowieniach Umowy.

 

 

 • Opis sposobu rozliczenia oraz warunki płatności za pobraną energię elektryczną dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej wskazanych   w dokumentacji postępowania ( załącznik nr 1) zawarte są w   7  i § 8 Istotnych postanowieniach umownych (IPU) stanowiących  (załącznik nr 5)  do dokumentacji postępowania.
 • Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia – określają Istotne postanowienia umowy

        (IPU) stanowiące załącznik nr 5 do dokumentacji postępowania. 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

IV. Kryterium wyboru oferty

 • Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium: Cena  - waga 100%
 • Opis sposobu oceny oferty według przyjętego kryterium. Zamawiający do oceny kryterium pobierze dane z oferty Wykonawcy - Załącznik nr 3.
 • Punkty za kryterium przyznawane będą wg poniższej zasady :
  • Cena ofertowa (C) – oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
   C= CMIN/CBAD x 100 pkt x 100%
   gdzie:
   C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „Cena”
   CMIN – oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert
  • CBAD – oznacza cenę ocenianej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  • 100,00 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach kryterium „Cena”.
 • Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ww. kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
 • Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  Zmiana ceny powinna polegać na  obniżeniu w stosunku do tych zamieszczonych w pierwotnej ofercie.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenia zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1. Podstawy wykluczenia z postępowania.

1.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 8 Zarządzenia Nr 26/2022  Dyrektora CKiS z dnia 19 grudnia 2022  w sprawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także zakazowi udzielenia zamówienia na podstawie art. 5k i 5l rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (wprowadzonego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.).

1.2. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, warunek ten zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada ww. koncesję i zrealizuje dostawy, do których realizacji koncesja ta jest wymagana.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie (Załącznik nr 4 )

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje należycie, co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00  złotych brutto.

 

VI. Sposób obliczania ceny

 • Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę brutto, obejmującą pełen zakres zamówienia, określony w dokumentach zamówienia. Cenę należy wyliczyć, wypełniając Formularz cenowy (Załącznik nr 3, 3a i 3b do Zaproszenia….).
  • Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  • Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem powinien on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
  • Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i wpisana w oznaczonym miejscu Formularza cenowego.
  • W przypadku, gdy Wykonawca dokona nieprawidłowego zaokrąglenia ceny, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
 • Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 • W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania uZamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
  • W ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek:
   • poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
   • wskazać nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
   • wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
   • wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 • Wykonawca może przesłać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

VII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na  adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A  (pokój nr 22) nie później niż do dnia 14.11.2023 r. godzina 10:00.

Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

 

 

VIII . Opakowanie i oznakowanie ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert:

w formie pisemnej (tradycyjnej) w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z oznaczeniem wykonawcy, opisanej:   Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A

Oferta na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Nie otwierać przed  14.11.2023 r. 

Oferty składane w formie pisemnej (tradycyjnej)  należy składać  w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A (pokój nr 22) stosując się do uwagi określającej sposób składania.

Oferty składane  za pośrednictwem poczty elektronicznej, z uwzględnieniem zasady nienaruszalności ofert do terminu ich otwarcia (np. poprzez zalecenie wykonawcom szyfrowania takich ofert). Adres e-mail, na który oferty należy przesyłać   m.wojciechowska@ckis.konin.pl

 

IX Termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.11.2023 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 22 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A
 2. Otwarcie ofert jest jawne.
 3. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę zastrzeże w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane.
 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) rozumie się informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. Informacje zastrzeżone wbrew ww. przepisowi (np. ceny czy dane podmiotu dostępne w CEiDG lub KRS) podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych, mimo ich zastrzeżenia przez Wykonawcę.
 5. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścić ją wewnątrz kopert zawierającej ofertę.

 X. Wybór oferty najkorzystniejszej

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy i uzasadnienie jej wyboru.

 

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

W sprawach proceduralnych - Małgorzata Wojciechowska - tel. (63) 243 63 50,  e-mail   m.wojciechowska@ckis.konin.pl,

W sprawach merytorycznych – Bartłomiej Lewandowski – tel. 63 242 38 49, e-mail   tel. b.lewandowski@ckis.konin.pl

 

XII. Pozostałe w postępowaniu wymagania:

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

XIII. Wymagane dokumenty składające się na ofertę:

 • Formularz oferty (załącznik nr 2)
 • Formularz cenowy – (załącznik nr 3, 3a, 3b)
 • Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • – załącznik nr 4)
 • Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego. W postępowaniu zaleca się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

1) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – poczta elektroniczna,

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2023.1640 ),

3) za pośrednictwem posłańca, lub

4) osobiście.

 • Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 • W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

XV. INNE POSTANOWIENIA

 1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach gdy:
 4. a) nie złożono żadnego oferty;
 5. b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
 6. c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 7. d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 8. e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

 

XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana wykonawcom w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części SWZ – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, reprezentowane przez Dyrektora Justynę Kałużyńską - Markocką tel. /63/ 243 63 50, faks /63/ 243 63 51, e-mail: ckis@ckis.konin.pl.
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt:  iod@ckis.konin.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie o numerze 392-3-2/23  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia 19 grudnia  2022 r w sprawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną ( B-5) przyjętą w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach określonych Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia 19 grudnia  2022 r w sprawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
  • posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
   • na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*,
   • na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  • nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   • na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • _______________________________________________________________________________________________________________________
 • * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
 • ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 • W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
 • Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 • W toku postępowania udostępnia się wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.

 

Oczekujemy złożenia  Państwa oferty.

 

Załączniki:

Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Krystian Łuczak
Data publikacji: 2023-11-08 14:14:44
Ostatnia zmiana: Krystian Łuczak
Data ostatniej zmiany: 2023-11-08 14:35:42 (historia zmian)