Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

 

 

Nr Sprawy: DPiM.392-4-3/23

                                                        Konin, dnia 11.10.2023r.  

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania   dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

 

Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47a działając na podstawie art.2 ust.1 ustawy   Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2023 poz. 1605) oraz  Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia  19 grudnia  2022 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, zaprasza do złożenia  oferty w terminie do 19.10.2023r. godzina 10:00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 1. Tryb postępowania

1.Postępowanie prowadzone jet w trybie „rozeznania rynku” w formie otwartego zapytania na zasadach określonych w w/w Regulaminie.

2.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym Zaproszeniu a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 614).

 

 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz  oprogramowania dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami – zawarty jest w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia  …..).
 3. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt i oprogramowanie biurowe były fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane, wolne od wad i nieobciążone prawami osób trzecich.
 1. Wymagana gwarancja dla przedmiotu zamówienia  – określona została w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia ……).

 

 1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne w postaci personelu technicznego Wykonawcy przez okres 12 miesięcy od momentu dostawy, w formie telefonicznej i za pośrednictwem sieci Internet - czas reakcji na zgłoszenie maks. 24 godziny. Wsparcie powinno doprowadzić do całkowitego rozwiązania problemu. Dostępność wsparcia - minimum 8 godzin w ciągu dnia; 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz ustalonych jako wolne dla Zamawiającego.

 

 1. Licencje na oprogramowanie nie mogą być wcześniej używane oraz nie mogą naruszać żadnych praw, a w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Na komputerach powinny znajdować się naklejki hologramowe potwierdzające autentyczność systemu operacyjnego. Zamawiający powinien mieć możliwość wielokrotnej instalacji oprogramowania na tym samym komputerze(oświadczenie Wykonawcy wypełnione zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zaproszenia).

 

 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu i oprogramowania równoważnego.

Kryteria oceny równoważności:

 • Wydajność energetyczna i żywotność baterii;
 • Ergonomiczna konstrukcja, jakość obrazu, możliwość regulacji i dostosowania środowiska pracy;
 • Przedłużenie żywotności produktu;
 • Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników: pola elektryczne i magnetyczne na podstawie normy IEEE C95.1 – 2019  ograniczony poziom hałasu;
 • Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne z wymienionym typem oprogramowania oraz posiadać wszystkie jego cechy funkcjonalne;
 • Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych;
 • Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb Zamawiającego;

   8. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.

   9. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne nie wiązały się z koniecznością wykonania dodatkowych prac integracyjnych, testowych czy migracyjnych po stronie Zamawiającego, tym samym, poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów.

III. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców

 1. Podstawy wykluczenia z postępowania.
   
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: na podstawie §  8 ust. 2 Regulaminu….) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  • Zamawiający odstępuje od żądania dokumentu rejestrowego (KRS/CEDIG ), ocena dokonana zostanie na podstawie rejestru publicznego KRS/CEDIG pobranego samodzielnie za pomocą bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych - rejestru publicznego KRS/CEDIG.
 1. Wymagane warunki

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2.3.zdolności technicznej lub zawodowej.

2.4.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania  warunków określonych w pkt. 2.1.-2.4.  Ocena spełniania tych warunków  zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o złożone oświadczenie w formularzu oferty.

 

IV. Wymagane w postępowaniu dokumenty

 1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę:

1.1. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do dokumentacji postępowania,

1.2. Formularz cenowy – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do dokumentacji postępowania,

1.3. Oświadczenie dot. Oprogramowania wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4  nr do  dokumentacji postępowania.

1.4.Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 1- miesiąc od dnia podpisania umowy

VI. Kryterium oceny oferty

 1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium: Cena  - waga 100%
 2. Opis sposobu oceny oferty według przyjętego kryterium. Zamawiający do oceny kryterium pobierze dane z oferty Wykonawcy - Załącznik nr 1.
 3. Punkty za kryterium przyznawane będą wg poniższej zasady :
  • Cena ofertowa (C) – oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
   C= CMIN/CBAD x 100 pkt x 100%
   gdzie:
   C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „Cena”
   CMIN – oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert
  • CBAD – oznacza cenę ocenianej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  • 100,00 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach kryterium „Cena”.
 • Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ww. kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
 • Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

  VII. Sposób obliczania ceny
 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę obejmującą pełen zakres zamówienia, określony w w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia….).
  • Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  • Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i wpisana w oznaczonym miejscu Formularza oferty.
  • Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
  • W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokona ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń wwalutach obcych.
 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania uZamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
  • W ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek:
   • poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
   • wskazać nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
   • wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.


VIII.Miejsce i termin składania ofert

1.Oferty należy składać na adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A  (pokój nr 22) nie później niż do dnia 19.10.2023r. godzina 10:00.

Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.

 1. Opakowanie i oznakowanie ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert:

w formie pisemnej (tradycyjnej) w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z oznaczeniem wykonawcy, opisanej: 

Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47A

Oferta na:

Nazwa   zamówienia:   Dostawa sprzętu komputerowego oraz  oprogramowania dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie     

Nie otwierać przed 19.10.2023r. godzina 10:00.  

Oferty składane pisemnej (tradycyjnej)  należy składać  w pokoju nr 22  Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie, ul. Okólna 47A .    

Oferty składane  za pośrednictwem poczty elektronicznej, z uwzględnieniem zasady nienaruszalności ofert do terminu ich otwarcia (np. poprzez zalecenie wykonawcom szyfrowania takich ofert). Adres e-mail, na który oferty należy przesyłać   m.wojciechowska@ckis.konin.pl

X. Termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.10.2023r. o godzinie 10:15 w pokoju nr 22 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A
 2. Otwarcie ofert jest jawne.
 3. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę zastrzeże w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane.
 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) rozumie się informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. Informacje zastrzeżone wbrew ww. przepisowi (np. ceny czy dane podmiotu dostępne w CEiDG lub KRS) podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych, mimo ich zastrzeżenia przez Wykonawcę.
 5. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścić ją wewnątrz kopert zawierającej ofertę.

  XI. Wybór oferty najkorzystniejszej

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XII. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

W sprawach merytorycznych - Dominik Woltman - tel. 726 258 388,  e-mail   d.woltman@ckis.konin.pl,

W sprawach proceduralnych - Małgorzata Wojciechowska - tel. (63) 243 63 50,  e-mail   m.wojciechowska@ckis.konin.pl,

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego. Zaleca się korzystanie w kontakcie z Zamawiającym z komunikacji elektronicznej.

1) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – poczta elektroniczna,

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640),

3) za pośrednictwem posłańca, lub

4) osobiście.

 1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. U. 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach gdy:

a) nie złożono żadnego oferty;

b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana wykonawcom w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części zaproszenia – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, reprezentowane przez Dyrektora Justynę Kałużyńską - Markocką tel. /63/ 243 63 50, faks /63/ 243 63 51, e-mail: ckis@ckonin.pl
 • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani /Pan skontaktować w sprawach związanych z Ochroną danych osobowych w następujący sposób:

- pod adresem poczty elektronicznej:  iod@ckis.konin.pl.

              - pisemnie na adres siedziby administratora

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ‘’Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ” o numerze  392-4-3/23 prowadzonym w trybie rozeznania rynku, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowania procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na zamawiającym,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja   postępowania   w   oparciu o Zarządzenie nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 netto.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną ( B-5) przyjętą w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym Zarządzeniem Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia 19 grudnia  2022 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

              -  na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

             -  na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*,

            -  na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

 • nie przysługuje Pani/Panu:

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

-  na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

 1. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 4. W toku postępowania udostępnia się wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.

Oczekujemy na złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty                                                                                    

Załącznik nr 2 –  Formularz cenowy                                 

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie    dot. oprogramowania

Załącznik nr 4 – projekt umowy    

 

                                                                                  Zatwierdził:

                                                               Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

 

                                                              …………………………………………………………………….

                                                                           Pieczęć imienna i podpis

Załączniki:

Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Dominik Woltman
Data publikacji: 2023-10-12 14:57:27
Ostatnia zmiana: Dominik Woltman
Data ostatniej zmiany: 2023-10-12 15:02:47 (historia zmian)