Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
 
 
Nr sprawy: DT.392-3-1/23                                                                                      Konin, dnia 13.10.2023 r. 
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47a działając na podstawie art.2 ust.1 ustawy   Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2023 r. poz.1605 ze zm.) oraz  Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia  19 grudnia  2022 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, zaprasza do złożenia  oferty w terminie do 23.10.2023 r. godzina 10:00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia
 
I. Tryb postępowania
1.Postępowanie prowadzone jest  w trybie „zapytania ofertowego”  na zasadach i w trybie określonych w w/w Regulaminie 
2.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 
3.Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami musi zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszego zaproszenia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
      (12 miesięcy) dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w planowanej ilości 168  kWh. 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru energii          elektrycznej dla przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania.

1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia  wykonawca zobowiązany jest  do  sprzedaży energii elektrycznej oraz umożliwienia sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii elektrycznej, wymienionych w  załączniku nr 1 do dokumentacji postępowania.

1.3. Dostawa energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zwanej dalej OSD, z którym Zamawiający/Płatnik ma podpisaną Umowę o świadczenie usług dystrybucji. 

1.4. Wykonawca jest zobowiązany posiadać obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii elektrycznej, określonych  w dokumentacji postępowania (załącznik nr 1) dla okresu dostaw 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.

1.5. Dostawa energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i aktami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz przepisami: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz z zasadami określonymi w koncesjach lub postanowieniach Umowy,

1.6. Opis sposobu rozliczenia oraz warunki płatności za pobraną energię elektryczną dla poszczególnych  punktów poboru energii elektrycznej wskazanych   w dokumentacji postępowania ( załącznik nr 1) zawarte są w  § 7  i § 8 Istotnych postanowieniach umownych (IPU) stanowiących  (załącznik nr 5)  do dokumentacji postępowania. 

1.7. Szczegółowe  warunki realizacji przedmiotu zamówienia – określają Istotne postanowienia umowy (IPU) stanowiące załącznik nr 5 do dokumentacji postępowania.  
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  od 01.01.2024r.  do 31.12.2024r. 
 
IV. Kryterium  wyboru oferty 
1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium:  Cena  - waga 100%
2. Opis sposobu oceny oferty według przyjętego kryterium. Zamawiający do oceny kryterium pobierze dane z oferty Wykonawcy - Załącznik nr 3.  
3. Punkty za kryterium przyznawane będą wg poniższej zasady :
3.1.1. Cena ofertowa (C) – oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
C= CMIN/CBAD  x 100 pkt x 100%
gdzie: 
C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „Cena” 
CMIN – oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert
3.1.2. CBAD – oznacza cenę ocenianej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.1.3. 100,00 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach kryterium „Cena”.
3.2. Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ww. kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  Zmiana ceny powinna polegać na  obniżeniu w stosunku do tych zamieszczonych w pierwotnej ofercie.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenia zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 8 Zarządzenia Nr 26/2022  Dyrektora CKiS z dnia 19 grudnia 2022  w sprawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także zakazowi udzielenia zamówienia na podstawie art. 5k i 5l rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (wprowadzonego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.).
1.2. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, warunek ten zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada ww. koncesję i zrealizuje dostawy, do których realizacji koncesja ta jest wymagana.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie (Załącznik nr 4 ) 
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje należycie, co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00  złotych brutto. 
 
VI. Sposób obliczania ceny
1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę brutto, obejmującą pełen zakres zamówienia, określony w dokumentach zamówienia. Cenę należy wyliczyć, wypełniając Formularz cenowy (Załącznik nr 3, 3a i 3b do Zaproszenia….).
1.1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z reali-zacją zamówienia. 
1.2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem powi-nien on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
1.3. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i wpisana w oznaczonym miejscu Formularza cenowego.
1.4. W przypadku, gdy Wykonawca dokona nieprawidłowego zaokrąglenia ceny, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po prze-cinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po prze-cinku nie ulega zmianie. 
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
3.1. W ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek:
3.1.1. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
3.1.2. wskazać nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą pro-wadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3.1.3. wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
3.1.4. wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
VII. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składać na  adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A  (pokój nr 22) nie później niż do dnia 23.10.2023 r. godzina 10:00.
Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 
 
VIII . Opakowanie i oznakowanie ofert
Zamawiający dopuszcza składanie ofert:
w formie pisemnej (tradycyjnej) w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z oznaczeniem wykonawcy, opisanej:   Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A 
Oferta na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 
Nie otwierać przed  23.10.2023 r.  
Oferty składane w formie pisemnej (tradycyjnej)  należy składać  w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A (pokój nr 22) stosując się do uwagi określającej sposób składania.
Oferty składane  za pośrednictwem poczty elektronicznej, z uwzględnieniem zasady nienaruszalności ofert do terminu ich otwarcia (np. poprzez zalecenie wykonawcom szyfrowania takich ofert). Adres e-mail, na który oferty należy przesyłać   m.wojciechowska@ckis.konin.pl
 
IX Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.10.2023 r. o godz. 10:15  w pokoju nr  22 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu  są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę zastrzeże w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane.
4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) rozumie się informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. Informacje zastrzeżone wbrew ww. przepisowi (np. ceny czy dane podmiotu dostępne w CEiDG lub KRS) podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych, mimo ich zastrzeżenia przez Wykonawcę.
5. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścić ją wewnątrz kopert zawierającej ofertę.
 
X. Wybór oferty najkorzystniejszej 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy i uzasadnienie jej wyboru.
 
XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 
W sprawach proceduralnych - Małgorzata Wojciechowska - tel. (63) 243 63 50,  e-mail   m.wojciechowska@ckis.konin.pl,
W sprawach merytorycznych – Bartłomiej Lewandowski – tel. 63 242 38 49, e-mail   tel. b.lewandowski@ckis.konin.pl
 
XII. Pozostałe w postępowaniu wymagania:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.
XIII. Wymagane dokumenty składające się na ofertę:
1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
2. Formularz cenowy – (załącznik nr 3, 3a, 3b)
3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
4. – załącznik  nr 4) 
5. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 
XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego. W postępowaniu zaleca się  komunikację między Zamawiającym a  Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – poczta elektroniczna, 
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2023.1640 ), 
3) za pośrednictwem posłańca, lub 
4) osobiście.
2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 
XV. INNE POSTANOWIENIA
1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania  w przypadkach gdy:
a) nie złożono żadnego oferty;
b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.
 
XVI.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana wykonawcom w celu związanym    z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części SWZ – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że: 
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, reprezentowane przez Dyrektora Justynę Kałużyńską - Markocką tel. /63/ 243 63 50, faks /63/ 243 63 51, e-mail: ckis@ckis.konin.pl.
1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kultury i Sztuki  jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt:  iod@ckis.konin.pl.
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie o numerze DT.392-3-1/23  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia  19 grudnia  2022 r w sprawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ,
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie  z kategorią archiwalną ( B-5) przyjętą w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach określonych Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora CKiS z dnia  19 grudnia  2022 r w sprawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
1.8. posiada Pani/Pan:
1.8.1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
1.8.2. na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*,
1.8.3. na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
1.9.3. na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
2. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5. W toku postępowania udostępnia się wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 
6. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie. 
 
Oczekujemy złożenia  Państwa oferty. 
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty  
Załącznik nr 3,3a,3b  - formularze cenowe
Załącznik nr 4 -  Oferty wspólne
Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy (IPU)   
 
                                                                                     Zatwierdził:
                                                               Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
 
                                                                    ………………………………………………………
                                                                            Pieczęć imienna i podpis
 
 

Załączniki:

Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Dominik Woltman
Data publikacji: 2023-10-13 15:13:52
Data ostatniej zmiany: 2023-10-13 15:13:52 (historia zmian)