Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Świadczenie usług pocztowych dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A

 

Informacja z dnia: 08.11.2022 r.

Numer  sprawy: DA.392-2-8/22               

 

 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie  informuje, że w prowadzonym w trybie rozeznania rynku  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie usług pocztowych dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 

 1. Okólna 47A”

 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 tj.

 

Pocztę Polską  SA

00-940 Warszawa

 1. Rodziny Hiszpańskich nr 8

 

z ceną: 21 308,58 zł. brutto.

Uzasadnienie;

Oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Wykonawca, który ją złożył spełnia warunki postawione w Zaproszeniu  oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta  zawiera najniższą cenę.

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Nr sprawy: DA.392-2-8/22                                                                                         Konin, dnia 24.10.2022 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

na: Świadczenie usług pocztowych dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 

 1. Okólna 47A

 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47a działając na podstawie art.2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz  Zarządzenia Nr 7/2022  Dyrektora CKiS z dnia 28.02.2022r. w sprawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto , zaprasza do złożenia  oferty w terminie do 04.11.2022r. godzina 11:00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

 1. Tryb postępowania

1.Postępowanie prowadzone jest  w trybie „rozeznania rynku” w formie otwartego zapytania na zasadach i w trybie określonych w w/w Regulaminie.

2.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny  (Dz.U. 2022 poz. 1360).

3.Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami musi zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszego zaproszenia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

 1. Przez Wykonawcę – Operatora Pocztowego rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 3 pkt.12 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r.  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 1. Zakres usług pocztowych, które będą przedmiotem umowy opisuje Formularz asortymentowo- cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zaproszenia….).
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również usługi niemające charakteru powszechnego tj: przesyłki kurierskie.

Przez przesyłki kurierskie, o których mowa wyżej należy rozumieć – przesyłkę określoną definicją zawartą w art.3 pkt.19 ustawy Prawo pocztowe.

Przesyłki mają być  doręczane na terenie całego kraju.

W przypadku stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Zamawiający nie wymaga  stosowania wytycznych dla funkcjonowania usług kurierskich.

 1. Usługa będzie realizowana na rzecz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A obejmująca następujące placówki:

- Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47A, 62-510 Konin,

- Galeria Sztuki CKIS – Wieża Ciśnień, ul. Kolejowa 1A, 62-510 Konin,

- Dom Kultury Oskard – w Koninie Aleje 1 Maja 7A, 62-510 Konin.

 1. Ilość podanych przesyłek/usług każdego rodzaju są ilościami szacunkowymi, będą one ulegały zmianie (więcej lub mniej) w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia zostały zawarte  w projekcie umowy i formularzu asortymentowo- cenowym  stanowiących załączniki  nr 2 i 3  do zaproszenia.

 1. Wymagane warunki

1.O udzielenia zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

1.2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej niniejszym zamówieniem, tj. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunek określony w pkt 1.2. zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada wskazane uprawnienia i wykona usługi, do realizacji których uprawnienia te są wymagane.

 

 1. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1.Wykonawca musi dysponować minimum jedną placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego, czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Wykonawca musi zapewnić dostęp do elementów infrastruktury pocztowej zgodnie z art.66 ustawy Prawo pocztowe.
 2. Placówka winna być oznakowana w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny wskazującym na jednostkę Wykonawcy.

 

 1. Placówki znajdujące się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.

 

 1. Placówka winna zapewniać dostępność osobom niepełnosprawnym  na podstawie standardów tożsamych ze standardami określonymi dla operatora wyznaczonego, wskazanych w art. 62 ustawy Prawo pocztowe.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany „udostępnić Zamawiającemu narzędzie pozwalające na „śledzenie” przesyłek rejestrowanych. Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia statusu tych przesyłek, a w tym w szczególności dat ich doręczenia.

 

 1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia – określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

 

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawców
 2. Formularz oferty (załącznik nr 1),
 3. Formularz asortymentowo- cenowy ( załącznik nr 2),
 4. Wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

W przypadku składania oferty wspólnej, ww.  dokument składa Wykonawca, który go posiada i będzie wykonywał część zamówienia, do realizacji której uprawnienia te są wymagane.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia– od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty – najniższa  cena.
 2. Sposób obliczania ceny
 3. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę obejmującą pełen zakres zamówienia określony w formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia……. ).

1.1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

        zamówienia.

1.2.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienie

       nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem musi on

       przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę  zamówienia.

1.3. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc

        po przecinku) i wpisana do Formularza asortymentowo-cenowego.

1.4. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokona ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

     Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

 1. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

3.1. W ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek:

3.1.1.  poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

3.1.2. wskazać nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

3.1.3. wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

3.1.4. wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

1.Oferty należy składać na adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47A  (pokój nr 22) nie później niż do dnia 04.11.2022 r.  godzina 11:00.

Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.

 

 1. Opakowanie i oznakowanie ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert:

w formie pisemnej (tradycyjnej) w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z oznaczeniem wykonawcy, opisanej: 

Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47A

Oferta na: „Świadczenie usług pocztowych dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 

 1. Okólna 47A w roku 2023.

Nie otwierać przed 04.11.2022r. 

Oferty składane w formie pisemnej (tradycyjnej)  należy składać  w pokoju nr 22  Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A. Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, z uwzględnieniem zasady nienaruszalności ofert do terminu ich otwarcia (np. poprzez zalecenie wykonawcom szyfrowania takich ofert). Adres e-mail, na który oferty należy przesyłać   m.wojciechowska@ckis.konin.pl

 

 1. Termin otwarcia ofert .
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.11.2022 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 22 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę zastrzeże w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane.
 5. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) rozumie się informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. Informacje zastrzeżone wbrew ww. przepisowi (np. ceny czy dane podmiotu dostępne w CEiDG lub KRS) podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych, mimo ich zastrzeżenia przez Wykonawcę.
 6. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścić ją wewnątrz kopert zawierającej ofertę.

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy i uzasadnienie jej wyboru.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

W sprawach proceduralnych – Małgorzata Wojciechowska - tel. (63) 243 63 50,  e-mail   m.wojciechowska@ckis.konin.pl,

W sprawach merytorycznych – Aleksandra Kwiatkowska - tel. (63) 274 66 00 , e-mail   ckis@ckis.konin.pl.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego. W przypadku  ogłoszenia  w Polsce stanu epidemii, zaleca się korzystanie w kontakcie z Zamawiającym z komunikacji elektronicznej.

1) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – poczta elektroniczna,

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.),  

3) za pośrednictwem posłańca lub

4) osobiście.

 1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. U. 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

 

 1. INNE POSTANOWIENIA
 2. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach gdy:
 5. a) nie złożono żadnego oferty;
 6. b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
 7. c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 8. d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 9. e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana wykonawcom w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części SWZ – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, reprezentowane przez Dyrektora Justynę Kałużyńską-Markocką tel. /63/ 243 63 50, faks /63/ 243 63 51, e-mail: ckis@ckis.konin.pl.
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: iod@ckis.konin.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług pocztowych dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Okólna 47A  o numerze DA.392-2-8/22 prowadzonym w trybie rozeznania rynku,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Zarządzenia Nr 7/2022  Dyrektora CKiS z dnia 28.02.2022r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną ( B-5) przyjętą w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach określonych Zarządzeniem Nr 7/2022  Dyrektora CKiS z dnia 28.02.2022r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
  • posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
   • na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*,
   • na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  • nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   • na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_______________________________________________________________________________________________________________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

 1. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 4. W toku postępowania udostępnia się wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.

 

Oczekujemy złożenia  Państwa oferty.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy,

Załącznik nr 3  - Projekt umowy.  

 

                                                                                                                    Zatwierdził:

                                                                                        Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

 

                                                                                            …………………………………………………………………….

                                                                                                            Pieczęć imienna i podpis

                                                    

 

              

 

Załączniki:

Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Katarzyna Szumigalska
Data publikacji: 2022-10-25 09:03:32
Ostatnia zmiana: Katarzyna Szumigalska
Data ostatniej zmiany: 2022-11-09 09:01:27 (historia zmian)