Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i sztuki w Koninie

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i sztuki w Koninie,

 1. Przedmiotem postępowania jest wybór Głównego Księgowego/Głównej Księgowej Instytucji.
 2. Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), następujące niezbędne wymagania:
  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  5. spełnia jeden z poniższych warunków:
   a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Od kandydata na stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej wymaga się również:

         1. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na powyższym stanowisku
         2. znajomości przepisów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach  publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.
 4. Wymagania dodatkowe
  • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;
  • znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów Win BOSS (kadry i płace), WF-FAKIR (program księgowy), COMARCH (ewidencja środków trwałych)
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w instytucji kultury;
  • umiejętność interpretowania przepisów;
  • komunikatywność, wysoka kultura osobista;


5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • kierowanie Działem Księgowym,
  • prowadzenie gospodarki CKiS w ramach posiadanych środków i zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: organizowanie i prowadzenie rachunkowości CKiS w oparciu o ustawę o rachunkowości, realizacja zadań określonych w ustawie o finansach publicznych,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS, GUS, PFRON i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
  • opracowanie projektu budżetu i sprawozdania budżetowego oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
  • organizowanie i prowadzenie systemu informacji i analiz ekonomicznych CKiS,
  • dokonywanie kontroli funkcjonalnej operacji gospodarczych będących przedmiotem księgowania,
  • kontrola wszystkich działów CKiS w zakresie prawidłowego i rzetelnego sporządzania obiegu dokumentów rachunkowo-księgowych,
  • zgłaszanie Dyrektorowi przypadków nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli.
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dekretowanie dokumentów księgowo-finansowych ich kompletowanie i numerowanie
  • zatwierdzanie dowodów księgowo-finansowych do wypłaty,
  • sporządzanie listy plac, list zasiłków chorobowych oraz kart wynagrodzeń,
  • prowadzenie sprawozdawczości finansowej miesięcznej, kwartalnej i rocznej oraz bilansu,
  • opracowywanie planów finansowych, korekt i czuwanie nad właściwym wykorzystaniem budżetu,
  • sprawowanie kontroli wewnętrznej nad kasą, drukami ścisłego zarachowania itp. oraz informowanie dyrektora o wynikach kontroli,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
  • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
  • rozliczenie inwentaryzacji materiałów i przedmiotów nietrwałych oraz księgozbioru.
  • udział w posiedzeniu komisji przetargowych,
  • sporządzanie rozliczeń z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (dostęp do systemu na podstawie kodów),
  • weryfikacja zapisów zawieranych umów pod kątem dokonywania płatności,
  • prowadzenie ewidencji zawieranych umów z kontrahentami,
  • sporządzanie planów rzeczowo-finansowych ZFŚS,
  • obsługa i prowadzenie spraw kadrowych pracowników w systemie komputerowym,
  • wprowadzanie umów zlecenie o dzieło do systemu płacowo- kadrowego – w celu zgłoszeniowego do ZUS oraz generowanie do Płatnika raportów do prawidłowego sporządzenia deklaracji  rozliczeniowych,
  • obsługa systemu kadrowego: wprowadzanie absencji pracowników (chorobowe, zasiłki, urlopy i inne nieobecności. Wprowadzanie  chorobowego i zasiłków przed sporządzeniem listy płac,
  • weryfikacja urlopów z zapisami prowadzonymi przez pracownika administracji.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

  • Stanowisko w biurze, usytuowanym w budynku Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Okólnej 47a
  • Praca w wymiarze całego etatu  8 godz. dziennie

7. Wymagane dokumenty:

  • Życiorys (CV).
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
  • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
  • Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie kandydata, że nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – podpisane.

8. Termin składania dokumentów: 25.03.2022 r.
9. Miejsce składania dokumentów: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie al.1 Maja 7A, 62-510 Konin.
10. Informacji ws. naboru udziela: Małgorzata Radziemska, Małgorzata Wojciechowska tel. 63 243 63 50.

Załączniki:

Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Katarzyna Szumigalska
Data publikacji: 2022-03-16 14:24:03
Ostatnia zmiana: Katarzyna Szumigalska
Data ostatniej zmiany: 2022-03-18 09:07:08 (historia zmian)