Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Katarzyna Szumigalska
Data utworzenia: 2022-02-11 14:54:57
Data najnowszej wersji: 2022-02-24 14:46:09 (przejdź do aktualnej wersji)
Poprzednia wersja strony: Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii – Wieży Ciśnień

 

Nr sprawy: DA.392-3-1/22                                                                        Konin, dnia 03.02.2022 r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

na: Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii – Wieży Ciśnień.

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47a działając na podstawie   art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),  oraz Zarządzenia Nr 18/2020 Dyrektora CKiS z dnia  18 grudnia  2020 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto, zaprasza do złożenia oferty w  terminie do 11.02.2022 r. godzina 11:00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

 1. Tryb postępowania

 

1.Postępowanie prowadzone jest  w trybie „zapytania ofertowego” w formie otwartego zapytania na zasadach i w trybie określonych w w/w Regulaminie.

2.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny  (Dz.U.2020 poz. 1740 ze zm.)

3.Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami musi zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszego zaproszenia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji obiektu CKiS - Galerii – Wieży Ciśnień zlokalizowanego w Koninie  ul. Kolejowa 1A
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.
 3. Zakres opracowań projektowych określa § 1 projektu umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do Zaproszenia.

4.Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, oznacza to , że podczas opracowywania dokumentacji jest  wymagane uzyskanie pozytywnej opinii  od  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie .

 1. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) winna być wykonana w zakresie pozwalającym na opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem, i przeprowadzenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją, (dokumentacja będzie udostępniona jako załącznik do SWZ), powinna zawierać:
 2. Kosztorys inwestorski zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).
 3. Przedmiary robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (U. 2021 poz. 2351 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (U. 2021 poz. 2351 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
 5. Inne opracowania niezbędne do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie robót.

 

6.W dokumentacji projektowej (która stanowiła będzie opis przedmiotu zamówienia  na wykonanie robót  na podstawie przedmiotowej dokumentacji) nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę ani stosować zapisów w jakikolwiek inny sposób utrudniających uczciwą konkurencję (w tym dot. certyfikacji materiałów, urządzeń czy innych produktów). Jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i projektant zmuszony jest stosować ww. odniesienia, jest zobowiązany wskazać kryteria, jakie stosowane będą przez Zamawiającego w celu oceny równoważności ofert składanych do postępowania na roboty budowlane realizowane w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia.
Użycie w treści dokumentacji projektowej czy innych dokumentach objętych przedmiotem zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymaga wskazania, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Odniesieniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

 1. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, o których mowa w art. 6 pkt 1 oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.).

 

 1. Zamawiający udostępnia do wglądu w siedzibie zamawiającego – Konin ul. Okólna 47.A , pok. Nr 22, w celach poglądowych, do ewentualnego wykorzystania:
 • Inwentaryzację z 2010 r  oraz   dokumentacja zdjęciowa z wizji  lokalnej dachu
 • Raport z architektonicznego audytu dostępności obiektów Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
 • Ekspertyzę techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego
 1. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 2. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców
 3. Podstawy wykluczenia z postępowania.
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 8 ust. 2 Regulaminu….).
  • Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

 

 1. Wymagane warunki
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do jego wykonania na odpowiednim poziomie jakości, w tym:

 • co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (osoba pełniąca funkcję Koordynatora prac), która w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała co najmniej dwie dokumentacje projektowe (obejmujące projekt budowlany lub wykonawczy) dotyczące robót budowlanych (przez co należy rozumieć budowę lub prace polegające na przebudowie lub montażu, lub  remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej jak 2000 m3 każdy, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorys inwestorski dla tych zadań. Pojęcie „budynek użyteczności publicznej” rozumie się zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • co najmniej jedną posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Uwaga: Dopuszcza się, aby jedna (ta sama) osoba wykonywała prace projektowe w nie więcej niż dwóch specjalnościach.

W przypadku składania oferty wspólnej, powyższe warunki Wykonawcy powinni spełnić łącznie. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z nich, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia…).

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami ( załącznik 4 i 5 do Zaproszenia), oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na  których polega Wykonawca w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Zaproszenia).

 

 1. Wymagane w postępowaniu dokumenty
 2. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę:
 • Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.
 • Informacja o doświadczeniu zawodowym projektanta w branży architektonicznej - wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia.
 • Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem – wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia
  UWAGA! Wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne)!
 • Oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania wypełnione zgodnie z Załącznikami nr 5 i 5a do Zaproszenia.
 • Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Zaproszenia.
  UWAGA! Pozycja 1.4 -  Wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je udostępniającego/ych. Oświadczenie wykonawcy zawarte jest w formularzu oferty.
 • Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie.

Wykonawca przedkłada ww wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

 • Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z pozwoleniem na budowę

-  od dnia zawarcia umowy do 30.11.2022

 

 1. Kryterium oceny oferty
 1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
  • Cena ofertowa - waga 80%
  • Doświadczenie zawodowe projektanta w branży architektonicznej - waga 20%
 2. Opis sposobu oceny oferty według przyjętych kryteriów.
  • Zamawiający do oceny kryteriów pobierze dane z oferty Wykonawcy - Załącznik nr 2 - Formularz oferty (pkt 2 – cena), Załącznik nr 3 – Informacja o doświadczeniu zawodowym projektanta w branży architektonicznej.
  • Punkty za kryteria przyznawane będą wg poniższych zasad:
   • Cena ofertowa (C) – oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
    C= CMIN/CBAD x 100 pkt x 80%
    gdzie:
    C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium „Cena ofertowa”
    CMIN – oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert
    CBAD – oznacza cenę ocenianej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
    80,00 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach kryterium „Cena ofertowa”.
   • Doświadczenie zawodowe projektanta w branży architektonicznej (Dz),

punkty przyznawane będą wyłącznie za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń za wykonanie  dokumentacji projektowych (obejmujących projekt budowlany lub wykonawczy) dotyczących robót budowlanych ( przez co należy  rozumieć budowę lub prace polegające na przebudowie lub montażu, lub  remoncie budynku użyteczności publicznej ( w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie )  o kubaturze nie mniejszej jak 2000 m3 każdy, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorys inwestorski dla tych zadań – każda realizacja otrzyma 1 pkt;

 • ofertom przyznaje się punkty wg wzoru:

 

     ilość punktów za realizacje w ofercie badanej

Dz  = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt  x  20 %

    największa ilość punktów za realizacje spośród badanych ofert

 • Wykonawca przedstawia z ofertą oświadczenie – Wykaz (doświadczenie zawodowe projektanta w branży architektonicznej ) – według Załącznika nr 3 do Zaproszenia Zamawiający przyznaje punkty w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę Wykaz;

 

 • W informacji Wykonawca nie uwzględnia projektów składających się na 2 dokumentacje projektowe wskazywane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (część IV pkt 1.1. Zaproszenia) .

 

20,00 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta w branży architektonicznej”.

W przypadku braku wykazania doświadczenia oferta wykonawcy otrzymuje 0 pkt. 

 • W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie informacje podważające dane zawarte w sporządzonej przez Wykonawcę „Informacji o doświadczeniu zawodowym projektanta w branży architektonicznej”, dane te nie będą kompletne w zakresie pozwalającym na przyznanie punktów lub Zamawiający nie będzie w stanie zweryfikować prawdziwości tych danych, wykazane doświadczenie w tym zakresie nie będzie punktowane.

 

 • W ramach wszystkich wskazanych wyżej kryteriów, oferta otrzyma końcową (łączną) liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
  KP = C + Dz,
  gdzie:
  KP – oznacza końcową (łączną) liczbę punktów uzyskanych przez daną ofertę
  C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena ofertowa”
  Dz – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta w branży architektonicznej”.
 • Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ww. kryteria (pomnożoną przez liczbę osób powołanych do oceny ofert), zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

2.5.        Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający postępuje w następujący sposób:

  1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny  i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną.
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt  2, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zama-
wiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę

 

 1. Sposób obliczania ceny
 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę obejmującą pełen zakres zamówienia, określony w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.
  • Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  • Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i wpisana w oznaczonym miejscu Formularza oferty.
  • Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
  • W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokona ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń wwalutach obcych.
 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania uZamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
  • W ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek:
   • poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
   • wskazać nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
   • wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
   • wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

1.Oferty należy składać na adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - ul. Okólna 47A  (sekretariat) nie później niż do dnia 11.02.2022 r. godzina 11:00.

Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.

 

 1. Opakowanie i oznakowanie ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert:

w formie pisemnej (tradycyjnej) w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z oznaczeniem wykonawcy, opisanej: 

Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47A

Oferta na: „Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii – Wieży Ciśnień„

Nie otwierać przed 11.02.2022 r. godzina 11:00   

Oferty składane w formie pisemnej (tradycyjnej)  należy składać  w pokoju nr 22  Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie, ul. Okólna 47A   – stosując się do uwagi określającej sposób składania        

Oferty składane  za pośrednictwem poczty elektronicznej, z uwzględnieniem zasady nienaruszalności ofert do terminu ich otwarcia (np. poprzez zalecenie wykonawcom szyfrowania takich ofert). Adres e-mail, na który oferty należy przesyłać   m.wojciechowska@ckis.konin.pl

 

 1. Termin otwarcia ofert
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 11:15 w pokoju nr 22 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę zastrzeże w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane.
 5. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1913 ze zm.) rozumie się informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. Informacje zastrzeżone wbrew ww. przepisowi (np. ceny czy dane podmiotu dostępne w CEiDG lub KRS) podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych, mimo ich zastrzeżenia przez Wykonawcę.
 6. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścić ją wewnątrz kopert zawierającej ofertę.

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

W sprawach proceduralnych - Małgorzata Wojciechowska - tel. (63) 243 63 50,  e-mail   m.wojciechowska@ckis.konin.pl, Bartłomiej Lewandowski – tel 63 242 38 49, e-mail b.lewandowski@ckis.konin.pl

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego. Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii, zaleca się korzystanie w kontakcie z Zamawiającym z komunikacji elektronicznej.

1) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – poczta elektroniczna,

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.),

3) za pośrednictwem posłańca, lub

4) osobiście.

 1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. U. 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

 

 1. INNE POSTANOWIENIA
 2. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach gdy:
 5. a) nie złożono żadnej oferty;
 6. b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
 7. c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 8. d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 9. e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana wykonawcom w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części zaproszenia – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, reprezentowane przez Dyrektora Justynę Kałużyńską - Markocką tel. /63/ 243 63 50, faks /63/ 243 63 51, e-mail: ckis@ckonin.pl
 • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani /Pan skontaktować w sprawach związanych z Ochroną danych osobowych w następujący sposób:

- pod adresem poczty elektronicznej:  iod@ckis.konin.pl.

- pisemnie na adres siedziby administratora

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii – Wieży Ciśnień” o numerze 392-3-1/22 prowadzonym w trybie rozeznania rynku, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowania procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na zamawiającym,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja   postępowania   w   oparciu o Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora CKiS z dnia 18 grudnia 2020 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 netto.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną ( B-5) przyjętą w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym Zarządzeniem Nr 18/2020 Dyrektora CKiS z dnia 18 grudnia  2020 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-  na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*,

-  na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

 • nie przysługuje Pani/Panu:

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

-  na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

 1. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 4. W toku postępowania udostępnia się wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.

 

XVII Informacja dotycząca składania ofert

UWAGA ! W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze całego kraju, Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie wprowadziło na terenie swej siedziby szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny, w tym wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Zasady te dotyczą również Wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych. Zastosowanie wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych ma pozwolić na zminimalizowanie ryzyka transmisji koronawirusa, z jednoczesnym zachowaniem zasad określonych w przywołanym w cz. I Regulaminie. W związku z powyższym Zamawiający:

 

ZALECA sposób składania  ofert drogą pocztową -  w takim  wypadku zdezynfekowane oferty  składane  będą na holu  CKiS. Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości, to przed złożeniem osobiście oferty należy poinformować telefonicznie pod nr tel. /63/ 243 63 50 godz. od 8:00 do 15:00 o tej czynności, ustalając z pracownikiem konkretną datę i godzinę, o której przybędą Państwo złożyć ofertę. Zamawiający odbierze taką ofertę zgodnie z umówioną wizytą, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa – w takim wypadku zdezynfekowane  oferty   składane   będą  na    holu  CKiS  Konin ul. Okólna 47A.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1       - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2       - Formularz oferty

Załącznik nr 3       - Informacja o doświadczeniu zawodowym projektanta w branży architektonicznej

Załącznik nr 4       - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz oświadczeniem

Załącznik nr 5       - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5a     - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6       - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na  których polega Wykonawca w postępowaniu

Załącznik nr 7       - Wykaz wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego ………)

Załącznik nr 8         - Projekt umowy

                                                  

   Zatwierdził:

                                                               Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

 

                                                            …………………………………………………………………….

                                                                           Pieczęć imienna i podpis

 

 

DA.392-3-1/22                                                                                             Konin, dn. 11-02-2022 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego” na: Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii – Wieży Ciśnień.

Zamawiający informuje, iż w dniu 11-02-2022 r. dokonał otwarcia następujących ofert złożonych w niniejszym postępowaniu:

Kwota zabezpieczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia 150 000,00 zł brutto

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa

1

Akint Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa

159 900,00 zł brutto

 

2

Tomasz Kusznierów Architektura ul. Grunwaldzka 21/313, 60-783 Poznań

145 140,00 zł brutto

3

Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat ul. Śmiełowska 63, 60-114 Poznań

148 830,00 zł brutto

4

AiG Architekci S.C. ul. Bursztynowa 37, 62-571 Modła Królewska

146 370,00 zł brutto

5

MBM- Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana  Sp.z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław 

200 490,00 zł brutto

6

WK Architekci Sp.z o.o. Sp.k., Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz

137 760,00 zł brutto

7

Krzysztof Janus „ARCHIMEDIA”-Pracownia Architektoniczna –Architekci & Inżynierowie,

ul. Święciańska 6

61-132 Poznań

150 060,00 zł brutto

8

Antoni Jakub Pawlak DAKUZO ul. Jaśminowa 19/2, 62-052 Komorniki

307 500,00 zł brutto