Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Dostawa energii elektrycznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

 

Informacja z dnia 06.12.2021r.

 

Nr Sprawy:  DT.392-3-1/21                                                

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie informuje, że  prowadzone  postępowanie w trybie „zapytania ofertowego ”  o udzielenie zamówienia publicznego na: „na: Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie” zostało unieważnione na podstawie §  8 ust.3 pkt.3  Zarządzenia nr  18/2020 z dnia  18.12.2020r. Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto. 

Uzasadnienie: 

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a  zamawiający nie może zwiększyć tę kwotę do ceny  z najniższą ceną.

Postępowanie zostanie wznowione - opublikowane w BIP na stronie  internetowej zamawiającego  www.ckis.konin.pl

 


Nr Sprawy: DT.392-3-1/21

                                            Konin, dnia 24.11.2021 r. 


Zaproszenie do złożenia oferty na:
Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie” 

Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47a działając na podstawie art. 2  ustawy z 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz.1129 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 18/2020  Dyrektora CKiS z dnia  18 grudnia  2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków CKiS  zaprasza do złożenia  oferty w terminie do 02.12.2021 r. godzina 11:00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia.


 
I.    Tryb postępowania

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie „zapytania ofertowego” w formie otwartego zapytania na zasadach określonych w w/w Regulaminie. 
2.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740)

II.  Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest - dostawa energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do do punktów poboru energii elektrycznej o łącznym szacowanym zużyciu  235 kWh 
1.1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna  i jądrowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru energii elektrycznej dla przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zaproszenia. 
1.2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z  okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, do którego przyłączone są punkty poboru energii elektrycznej Zamawiającego/Płatnika. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy w wysokości stanowiącej iloczyn ceny netto za 1 kWh oraz ilości zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, dostarczonych Wykonawcy przez OSD w danym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o podatek od towarów i usług VAT w należnej wysokości.
1.3.Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.).
1.4. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców, określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).
1.5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 716 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.).  
1.6. Wykonawca   jest   zobowiązany   posiadać   obowiązującą   przez   cały   okres  realizacji
niniejszego zamówienia umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD,  tj. Energa Operator
 S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,  umożliwiającą sprzedaż 
energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii 
elektrycznej, określonych w  Załączniku nr 1. 
1.6.Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 
1.7.Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie faktycznie dostarczonych ilości energii. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania oddzielnych faktur VAT dla poszczególnych  punktów poboru energii elektrycznej wskazane w Załączniku nr 1 do Zaproszenia. 
1.8. Szczegółowe  warunki realizacji przedmiotu zamówienia – określają Istotne postanowienia umowy (IPU) stanowiące załącznik nr 4 do zaproszenia. 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  od 01.01.2022r.  do 31.12.2022r. 

IV.   Wymagane warunki 

1.O udzielenia zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 
2.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunek ten zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada ww. koncesję i zrealizuje dostawy, do których realizacji koncesja ta jest wymagana;
2.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 
Ocena spełniania tych warunków  ( pkt.2.1.,2,3. i 2.4.),zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenie zawarte  w formularzu oferty.

V. Dokumenty wymagane od Wykonawców  

1. Formularz oferty   – wg wzoru określonego w załączniku nr 2.  
2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.);
3. Formularz cenowy - wg wzoru określonego w załączniku nr 3, 3a, i 3b .


VI.   Kryterium  wyboru oferty 

Najniższa cena 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 

1.Oferty należy składać na adres Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 62-510 Konin - Dom Kultury  Oskard w Koninie, Al. 1-Maja 7A (sekretariat) nie później niż do dnia 02.12.2021 r.  godzina 11:00.
Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. 

IX. Opakowanie i oznakowanie ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert:
w formie pisemnej (tradycyjnej) w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z oznaczeniem wykonawcy, opisanej:  
Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie  ul. Okólna 47A
Oferta na: „Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie” 
Nie otwierać przed 02.12.2021 r.  
Oferty składane w formie pisemnej (tradycyjnej)  należy składać  w sekretariacie  Centrum Kultury i Sztuki  - Dom Kultury  Oskard w Koninie, Al. 1-Maja 7A  – stosując się do uwagi określającej sposób składania.    
Oferty składane  za pośrednictwem poczty elektronicznej, z uwzględnieniem zasady nienaruszalności ofert do terminu ich otwarcia (np. poprzez zalecenie wykonawcom szyfrowania takich ofert). Adres e-mail, na który oferty należy przesyłać   m.wojciechowska@ckis.konin.pl

X. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. o godz. 11:15  w pokoju nr  22 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu  są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę zastrzeże w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane.
4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. Informacje zastrzeżone wbrew ww. przepisowi (np. ceny artykułów czy dane podmiotu dostępne w CEiDG lub KRS) podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych, mimo ich zastrzeżenia przez Wykonawcę.
5. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścić ją wewnątrz kopert zawierającej ofertę.

XI. Wybór oferty najkorzystniejszej 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy i uzasadnienie jej wyboru.

XII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

W sprawach proceduralnych - Małgorzata Wojciechowska - tel. (63) 243 63 50,  e-mail   m.wojciechowska@ckis.konin.pl,
W sprawach merytorycznych – Bartłomiej Lewandowski – tel. 63 242 38 49, e-mail   tel. b.lewandowski@ckis.konin.pl

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego. Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii, zaleca się korzystanie w kontakcie z Zamawiającym z komunikacji elektronicznej. 
1) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – poczta elektroniczna, 
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), 
3) za pośrednictwem posłańca, lub 
4) osobiście.
2.    Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
3.     Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.    W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 
XIV. INNE POSTANOWIENIA

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania  w przypadkach gdy:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana wykonawcom w celu związanym    z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części zaproszenia – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że: 
-    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, reprezentowane przez Dyrektora Justynę Kałużyńską - Markocką tel. /63/ 243 63 50, faks /63/ 243 63 51, e-mail: ckis@ckis.konin.pl
-    administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani /Pan skontaktować w sprawach związanych z Ochroną danych osobowych w następujący sposób:
      - pod adresem poczty elektronicznej:  iod@ckis.konin.pl.
      - pisemnie na adres siedziby administratora 
-    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie”  o numerze  DA.392-3-1/21 prowadzonym w trybie rozeznania rynku, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowania procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywających na zamawiającym,
-    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie   dokumentacja   postępowania   w   oparciu o Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora CKiS z dnia 18 grudnia 2020 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 netto. 
-    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną ( B-5) przyjętą w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
-    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym Zarządzeniem Nr 18/2020 Dyrektora CKiS z dnia  18 grudnia  2020 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto 
-    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
-    posiada Pani/Pan:
     -  na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
     -  na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*,
     -  na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
     -  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
-    nie przysługuje Pani/Panu:
     -  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
    -  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
    -  na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

2.    W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
3.    Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
4.    Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5.    W toku postępowania udostępnia się wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 
6.    Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie. 
 
XVI  Informacja dotycząca składania ofert 

UWAGA! W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze całego kraju, Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie wprowadziło na terenie swej siedziby szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny, w tym wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Zasady te dotyczą również Wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych. Zastosowanie wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych ma pozwolić na zminimalizowanie ryzyka transmisji koronawirusa, z jednoczesnym zachowaniem zasad określonych w przywołanym w cz. I Regulaminie. W związku z powyższym Zamawiający: 

ZALECA sposób składania  ofert drogą pocztową -  w takim  wypadku zdezynfekowane oferty  składane  będą w sekretariacie  CKiS. Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości, to przed złożeniem osobiście oferty należy poinformować telefonicznie pod nr tel. /63/ 242 38 49 godz. od 8:00 do 15:00 o tej czynności, ustalając z pracownikiem konkretną datę i godzinę, o której przybędą Państwo złożyć ofertę. Zamawiający odbierze taką ofertę zgodnie z umówioną wizytą, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa – w takim wypadku zdezynfekowane  oferty   składane   będą  na    holu  CKiS  - Dom Kultury Oskard, al. 1 Maja 7A. 

Oczekujemy złożenia oferty. 

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru energii elektrycznej
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 
Załącznik nr 3, 3a i 3 b  – Formularze cenowe 
Załącznik nr 4  - Istotne postanowienia umowy (IPU)

   Zatwierdził:
                                                               Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
                                                     Justyna Kałużyńska-Markocka

Załączniki:

Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Katarzyna Szumigalska
Data publikacji: 2021-11-24 16:23:47
Ostatnia zmiana: Katarzyna Szumigalska
Data ostatniej zmiany: 2021-12-06 13:34:22 (historia zmian)