Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Najem pomieszczeń w celu świadczenia usługi gastronomicznej w budynku CKiS w Koninie - Dom Kultury Oskard w Koninie

Konin dn. 12.10.2021 r.

Informacja o wyniku przetargu

 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie informuje, że  przetarg na najem pomieszczeń w celu świadczenia usługi gastronomicznej w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard w Koninie, Al. 1-go Maja 7A zostaje unieważniony.

 

Uzasadnienie:

do przetargu nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 


Ogłoszenie o przetargu

Na najem pomieszczeń w celu świadczenia usługi gastronomicznej w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard w Koninie ,Al. 1-go Maja 7A

 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 
zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń w celu świadczenia usługi gastronomicznej w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard w Koninie ,Al. 1-go Maja 7A1) Przedmiot najmu mieści się w budynku  Centrum Kultury i Sztuki – Dom Kultury Oskard  w Koninie przy ul. Al. 1 Maja 7a , stanowiącym jeden z obiektów, należących do Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.


2) Pomieszczenie  przeznaczone pod najem to zaplecze gastronomiczne, na które składają się (bar wyposażony w meble i urządzenia agd, kuchnia   wyposażona w meble i urządzenia agd, wyposażona zmywalnia, pomieszczenie do przechowywania żywności, pomieszczenie socjalne  z toaletą  wyposażone w meble) – wykaz pomieszczeń wraz z określeniem powierzchni użytkowej stanowił  załącznik nr 1 do ogłoszenia…)

 

W ramach umowy najmu, Najemca będzie miał również prawo do korzystania z otwartej, wyposażonej w meble tj. fotele, krzesła, stoły,  sali konsumpcyjnej znajdującej się na parterze obiektu służącej klientom jako miejsce do konsumpcji produktów zakupionych u Najemcy.

 

3) Cena wywoławcza za wynajem pomieszczeń wynosi min. 4 tyś. zł netto miesięcznie


4) Przedmiot najmu będzie używany przez Najemcę w godzinach otwarcia siedziby Wynajmującego oraz w czasie trwania imprez, seansów filmowych i wydarzeń kulturalnych, organizowanych w siedzibie Wynajmującego. Po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego możliwe będzie indywidualne ustalenie godzin świadczenia usługi gastronomicznej przez najemcę.

 

4) Na Najemcy ciąży obowiązek zaoferowania menu obejmującego lunche, zimne przekąski, wyroby cukiernicze oraz napoje gorące (w tym kawę z profesjonalnego ekspresu ciśnieniowego), napoje  zimne i alkohol zgodnie z zapisami projektu umowy, przy czym pierwsze menu powinno zostać przedstawione przed zawarciem umowy najmu.


5) Najemca odpowiada za samodzielne zapoznanie się z przedmiotem najmu, jego parametrami oraz możliwością zagospodarowania przestrzeni zaplecza gastronomicznego dla potrzeb prowadzonej działalności. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych dotyczących przedmiotu najmu, leży w całości po stronie najemcy i stanowi obszar jego ryzyka. Akceptacja warunków przetargu stanowi jednocześnie potwierdzenie, że najemca uwzględnił powyższe uwarunkowania w treści oferty.


6) Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia przedmiotu najmu we własnym imieniu i na własny rachunek w brakujący sprzęt, meble i inne urządzenia niezbędne do prowadzenia zaplecza gastronomicznego w zakresie jaki uzna on za zasadny i jaki zostanie zaakceptowany przez Wynajmującego. Najemca nie może w żaden sposób ingerować w stan wyposażenia Sali konsumpcyjnej.

7) Przedmiot najmu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Panią Joanną Szydłowską nr tel. 63 242 38 49 lub Małgorzatą Wojciechowską  nr tel. 63 243 63 50, która upoważniona jest także do udzielania informacji związanych z prowadzonym przetargiem  i przedmiotem najmu.

8) Warunki najmu:

a) zapewnienie właściwego charakteru i standardu prowadzonej usługi,

b) utrzymanie właściwego stanu estetycznego, sanitarnego i technicznego wynajmowanych pomieszczeń oraz sali konsumpcyjnej

c) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie sprzętu i pomieszczeń w trakcie wykonywania umowy oraz za wszelkie szkody zaistniałe po stronie Wynajmującego oraz osób trzecich, w szczególności klientów kawiarni, spowodowane działaniem Najemcy lub powstałe na skutek działania wykorzystywanego sprzętu lub działania osób zatrudnianych przez Najemcę.

W   razie   powstania   szkody   po   stronie   Wynajmującego,   spowodowanej   w   szczególności zniszczeniem sprzętu lub uszkodzeniem pomieszczeń, tj. m.in. uszkodzeniem podłóg, ścian, zdeponowanego sprzętu Wynajmującego w wynajmowanych pomieszczeniach oraz w częściach budynku, z których Najemca ma prawo korzystać, Najemca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego i sporządzić protokół, który zostanie podpisany przez obie Strony. 

Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody na własny koszt. W razie konieczności naprawy/remontu pomieszczenia Najemca   jest   zobowiązany   do   uzyskania   uprzedniej   zgody   Wynajmującego   na   sposób naprawienia szkody.

d) posiadanie przez cały okres najmu polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Najemca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy i przedkładania dokumentu   potwierdzającego   fakt   zawarcia   umowy ubezpieczenia Wynajmującemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdy okres obowiązywania ubezpieczenia jest krótszy niż okres wykonywania Umowy Najemca jest zobowiązany   przedkładać,   kolejne   dokumenty   poświadczające   posiadanie ubezpieczenia na dalsze okresy, tak aby wykazać ciągłość ubezpieczenia

e) Najemca zobowiązany jest do comiesięcznego wpłacania czynszu najmu.

f) Niezależnie od obowiązku zapłaty Czynszu Najemca obowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłat eksploatacyjnych, niezależnych od Wynajmującego, a związanych z używaniem Lokalu kosztów stałych ogrzewania pomieszczeń i energii elektrycznej, podgrzania ciepłej wody użytkowej, kosztów zużycia zimnej wody i ścieków, w wysokości 10% ogólnych kosztów w/w mediów poniesionych przez Wynajmującego dla obiektu, co stanowi kwotę ok.3.350 zł brutto miesięcznie.

g) zawarcia we własnym zakresie umowy na wywóz odpadków – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu, najemca przekaże Wynajmującemu kopię zawartej umowy na wywóz odpadków;


9) Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj.: od dnia zawarcia umowy 24 m-cy Szczegółowe warunki najmu określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3.

10) Działalność gastronomiczna będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

11) Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy np. koncesja.

12) Przetarg  zostanie przeprowadzony w siedzibie CKiS Konin, ul. Okólna 47A.

13) Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej CKiS 

14) Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie, w sekretariacie CKiS – Dom Kultury Oskard, Konin ul. Al. 1-maja 7A do dnia 11.10.2021 r., do godziny 10.00. Kopertę należy opatrzyć napisem „Przetarg na najem pomieszczeń w celu świadczenia usługi gastronomicznej w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard w Koninie ,Al. 1-go Maja 7A

15) Najemca może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert po uprzednim zawiadomieniu Wynajmującego.


16) Przy ocenie ofert, Wynajmujący kierował  się będzie kryteriami:

1.Cena                                                                            waga: 100%

17) Opis sposobu oceny oferty

a) Punkty za kryteria określone w pkt 16 Ogłoszenia przyznawane będą według poniższych zasad:

Cena (C)

Oferta o najwyższym comiesięcznym czynszu najmu otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:

 

 

 

             miesięczny czynsz najmu  oferty ocenianej

C  = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt  x  100 %

          najwyższy oferowany miesięcznym czynsz najmu 

 

Minimalny czynsz najmu  wynosi 4 tyś. zł netto miesięcznie.

 

Punkty w kryterium liczone będą do dwóch miejsc po przecinku.

100,00 pkt – maksymalna liczba punktów przy znanych w ramach kryterium cena.

 

18)   Badanie i ocena ofert w celu wyboru najlepszej oferty dokonana zostanie przez powołaną komisję przez Dyrektora CKiS.

19)  Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, którego wskazuje Dyrektor CKiS

20) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021 r., w siedzibie Wynajmującego – Konin ul. Okólna, natomiast wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 15.11.2021 r.

21) Jeżeli Komisja stwierdzi, że przedłożone przez Wynajmującego dokumenty są niekompletne lub koniecznym jest wyjaśnienie treści oferty lub jej uzupełnienie, Komisja może wezwać Wynajmującego  do uzupełnienia dokumentów lub złożenia innych oświadczeń w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
Komisja odrzuca oferty które nie spełniają wymogów lub  jeżeli nie zostały uzupełnione na podstawie pkt 20.


22) Z przebiegu przetargu, wybrany przez członków Komisji, Sekretarz sporządza protokół zawierający co najmniej:

a) wykaz złożonych ofert,

b) zestawienie ofert wraz z liczbą punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium podlegającym ocenie Komisji,

c) uzasadnienie rozstrzygnięcia Komisji,

d) imiona i nazwiska członków Komisji,

e) datę sporządzenia protokołu

Protokół akceptuje Dyrektor CKiS.


23) Przetarg jest  ważny jeżeli wpłynęła choćby jedna oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu.


24) Przetarg  uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym, jeżeli:

a) komisja odrzuci wszystkie złożone oferty,

b) nie wpłynie żadna oferta,

c) Dyrektor odmówi zatwierdzenia prac Komisji w zakresie wyniku przetargu.


25) Z osobą/podmiotem, której oferta została wybrana, zostanie zawarta umowa najmu w terminie wskazanym prze Wynajmującego, o czym zostanie powiadomiony w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty.


26) Wynajmujący  poinformuje niezwłocznie o wynikach przetargu  w Biuletynie Informacji Publicznej CKiS.

27) Wymagane dokumenty

  • formularz oferty
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
    przedmiotowego przetargu,
  • stosowne opinie, zezwolenia lub decyzję organów w przedmiocie prowadzenia zamierzonej działalności np. koncesja na prowadzenie sprzedaży wyrobów alkoholowych.

28) W sprawach nieuregulowanych w warunkach konkursu zastosowanie mają przepisy KC

29) Wynajmujący zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Załączniki:

Informacje
Wytworzenie informacji: Małgorzata Wojciechowska
Publikacja: Katarzyna Szumigalska
Data publikacji: 2021-09-28 14:55:02
Ostatnia zmiana: Katarzyna Szumigalska
Data ostatniej zmiany: 2021-10-13 11:43:07 (historia zmian)